• gra, zabawa
 • dziecko
 • radość, wesołość
 • nauczyciele
 • wiedza
 • nauka, uczenie
 • bezpieczeństwo
 • mądrość
 • przyjaciele

FUNDACJA HA 

(organ prowadzący Szkołę Podstawową Szalom Alejchem)

 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

 

DYREKTORA Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 18/20

 

I. DO KONKURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ:

 

A) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończył
  1. studia magisterskie   i  posiada   przygotowanie   pedagogiczne   oraz  kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
  2. albo studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 3. opcjonalnie ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. preferowana osoba z doświadczeniem udziału/pracy w projektach międzykulturowych;
 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego —   karą   dyscyplinarną,   o   której   mowa   w   art.   140   ust.   1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1.

 

B) Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnią łącznie następujące wymagania:

 1. ukończyła studia magisterskie;
 2. posiada przynajmniej pięcioletni staż pracy, w tym przynajmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w pkt1. A ppkt 3,4,5,7,9.

 

II. OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju niepublicznej Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
  2. stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w 3);
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania  oświaty;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. świadczenie, że  kandydat  nie  był  karany  zakazem  pełnienia  funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.);
 10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) lub w art. 140 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. 2015r. poz 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

 

Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.

 

III. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- w sekretariacie Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem, ul.Jastrzębia 18/20, 53-148 Wrocław w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 bądź pocztą na w/w adres szkoły

 

- w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem”

 

w terminie do dnia 1 czerwca 2017r. do godz.15.00

 

Oferty, które wpłynął po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs prowadzi Komisja Konkursowa w skład której wchodzą Zarząd Fundacji HA, przedstawiciele grona pedagogicznego i rodziców Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem.

 

Otwarcie ofert nastąpi 4 czerwca 2017r., a kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani telefonicznie bądź drogą listową o terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego.