• gra, zabawa
 • dziecko
 • radość, wesołość
 • nauczyciele
 • wiedza
 • nauka, uczenie
 • bezpieczeństwo
 • mądrość
 • przyjaciele

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator/ współadministratorzy danych: Fundacja HA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 67, Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem we Wrocławiu przy
ul. Jastrzębiej nr 18/20,

Kontakt:

adres: Wrocław, ul. Jastrzębia 18/20,

tel. 713324121,

e-mail: sekretariat@szalomalkejchem.pl

Aktualnie nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

 

Cele przetwarzania:  

 1. w przypadku rodziców lub opiekunów dzieci oraz małoletnich- realizacja umowy o usługi edukacyjne, której podmiotem jest małoletnie dziecko (uczeń, wychowanek), udokumentowanie uczestnictwa małoletniego w zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz Fundację lub inny podmiot, współpracujący ze Szkołą lub Fundacją,
 2. w przypadku pracowników-  realizacja umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło, zawartej ze Szkołą lub Fundacją,
 3. w przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi – realizacja sprzedaży, dostaw, usług na rzecz Szkoły lub Fundacji.

 

Podstawy prawne przetwarzania:

 1. obowiązek prawny wynikający z przepisów: prawa pracy, Kodeksu cywilnego, Prawa Oświatowego, umów z podmiotami, których dane są przetwarzane (o współpracy, o pracę, zlecenia, o dzieło, sprzedaży, dostawy, realizacji usług, itp.),
 2. zgoda podmiotu, którego dane są przetwarzane,
 3. prawnie uzasadniony interes Szkoły oraz Fundacji, jako jej organu założycielskiego.

 

Odbiorcy danych:  Podmioty współpracujące ze Szkołą lub Fundacją  w ramach outsourcingu, podmioty sprawujące nadzór nad działaniami Szkoły lub Fundacji, podmioty współpracujące ze Szkołą lub Fundacją w zakresie realizacji umowy o współpracę, której beneficjentem jest małoletni, podmiot, któremu zlecono prowadzenie dziennika elektronicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe ( w zakresie pracowników).

 

Okres przechowywania danych osobowych

Czas trwania stosunków umownych, kształcenia i wychowywania małoletnich w Szkole oraz dla celów archiwizacyjnych- przez okres uregulowanych w przepisach szczegółowych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub adres mailowy;
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – przysługuje wyłącznie w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej.