• gra, zabawa
 • dziecko
 • radość, wesołość
 • nauczyciele
 • wiedza
 • nauka, uczenie
 • bezpieczeństwo
 • mądrość
 • przyjaciele

 

 

 

 

REKRUTACJA DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZALOM ALEJCHEM WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

Do szkoły Szalom Alejchem zapraszamy dzieci i rodziców, którzy cenią:

* poznawanie kultury i historii żydowskiej, w tym języka hebrajskiego

* autorskie programy w zakresie wiedzy matematyczno-­przyrodniczej, humanistycznej i komunikowania się w językach angielskim i hiszpańskim

* przyjazne otoczenie, w którym każde dziecko może poznawać i realizować swoje pasje, zainteresowania, projekty  (klasy nie przekraczają 15 uczniów)

* pracę projektową i między przedmiotową realizowaną w pracowniach edukacyjnych będących alternatywą dla świetlicy – tylko dla chętnych

* partnerstwo z uczelniami wyższymi w międzynarodowym Programie Horizon 2020 oraz krajowe i międzynarodowe wymiany uczniów i nauczycieli

* wychowanie w poszanowaniu różnorodności i szacunku

* aktywność w szkole i przestrzeni publicznej

 

TRWA NABÓR DO KLAS 0-7

 

Szalom Alejchem będąc placówką niepubliczną poprzez zwolnienie lub obniżenie czesnego wspiera stypendiami edukację w naszej szkole dzieci, które tego potrzebują. Informacji na temat stypendiów udziela dyrektor szkoły.

 

I. TERMINY  REKRUTACJI 

1. Rekrutacja do klasy 1 i klasy 0, oraz uzupełniająca do klas 2-7 na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

UWAGA! Termin przedłużony do 15 czerwca 2018 roku. W przypadku wolnych miejsc będziemy prowadzić rekrutację uzupełniającą.

2. 18 czerwca 2018 roku odbędzie się pierwsze spotkanie dyrektora, nauczycieli – wychowawców oraz przedstawicieli Fundacji HA (organu prowadzącego szkołę) z rodzicami kandydatów na uczniów klasy 1 i 0.

 

II. KONTAKT: 

tel. 71 332 41 21 

e-mail: sekretariat@szalomalejchem.pl

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – godz. 8.00-16.00

we wtorki  9.30-16.00

w piątki  8.00-15.00

 

III. OGÓLNE  INFORMACJE  DLA  RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

1. W roku szkolnym 2018/19 spełnianie obowiązku szkolnego w klasie 1 rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2011 (7-latki)  lub 2012 (6-latki z pozytywną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej).

2. Do wniosku o przyjęcie do klasy 1 dziecka rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokument potwierdzający, iż dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym przyjęcie do szkoły. (W przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym niezbędną jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej i udokumentowane badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole).

3. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

4. Odroczenia 

W uzasadnionych przypadkach, rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. Decyzję w sprawie odroczenie podejmuje dyrektor szkoły w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Procedura rekrutacji do klas 0-7 Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem w roku szkolnym 2018/2019

 

I. ZGŁOSZENIE DZIECKA 

1. Czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są podjąć jego rodzice/prawni opiekunowie.

2. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani rekrutacją swojego dziecka do Szkoły Szalom Alejchem najpierw drogą telefoniczną lub elektroniczną kontaktują się z sekretariatem szkoły, aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez pedagoga/psychologa oraz dyrektora szkoły przychodzą rodzice wraz z dzieckiem.

Celem rozmowy jest ustalenie poziomu kompetencji społecznych, poznawczych i emocjonalnych dziecka. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość zapoznaniem się z koncepcją pedagogiczną i organizacyjną szkoły.

Od rodziców/prawnych opiekunów oczekuje się pełnej akceptacji koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej szkoły, co zostaje przez nich potwierdzone podpisem złożonym na umowie zawieranej z organem prowadzącym szkołę.

 

II. PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

Przyjęcia uczniów do szkoły odbywają się w oparciu o:

– rozmowę kwalifikacyjną (rozmowa rodziców z dyrektorem szkoły, a kandydata na ucznia – z pedagogiem szkolnym, nauczycielem)

– złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów kompletu wymaganych dokumentów wymienionych poniżej

 

ZASADY PRZYJĘCIA : 

1. Do klasy 1 Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem przyjmowane są dzieci, które spełniają społeczne, poznawcze i emocjonalne wymagania określone jako dojrzałość szkolna.

2. Do klasy 2-7 Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem przyjmowani są uczniowie, którzy zainteresowani są szeroko rozumianą wiedzą, chcą rozwijać się w wielu obszarach i uczyć się rozwiązywania problemów przez działanie.

3. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci pochodzenia żydowskiego.

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor i informuje o niej rodziców.

5. Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia ucznia do szkoły bez podania przyczyn.

6. Wykaz wymaganych dokumentów (do pobrania w sekretariacie szkoły):

 • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy 6 latków)
 • zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy 1 klasy)
 • wypełniona i podpisana umowa o kształcenie
 • wypełniony formularz z informacjami o kontaktach z rodziną ucznia
 • wypełniona ankieta medyczna
 • wypełniona karta odbioru dziecka

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm);
  2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz.458);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół publicznych oraz przechodzenie z jednego typu szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232);
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół publicznych oraz przechodzenie z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33);
  5. Ustawa z dn.30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw,    (Dz .U. z 2013 r.poz.1265);
  6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz.7);
  7. Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem.